Колко плащаме за такса смет

28.10.2022 Мирена Дом и жилище Споделете

Цените на жилищата и на горивата се покачват, но и пера като такса смет също заемат голяма част от семейния бюджет. Колко плащаме за такса смет в някои българските градове?

Такса смет или такса битови отпадъци

 

Таксата за битови отпадъци се дължи за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Искате ли да се отнасяте отговорно към изхвърлянето и сортирането на отпадъци? Осигурете на дома си достатъчно качествени контейнери и кошове за отпадъци. Можете също така да ги намерите онлайн в различни дизайни.

кош за боклук на улицата

 

Кой е задължен да плаща такса битови отпадъци?

 

Таксата за битови отпадъци се урежда от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), като се изчислява на база данъчна оценка на имота или балансова стойност на активите и се събира от общините.

Данъкоплатците, от които се изисква да плащат тази такса, са:

__check

физическо лице – собственикът на имота, при учредено вещно право на ползване – ползвателят

__check

концесионер – при предоставяне на особено право на ползване - концесия

 

__check

собственик на сграда – ако имота, построен върху държавен или общински имот

 

__check

лице, което управлява имот с държавна или общинска собственост

 

Жена изхвърля боклук

__bulb
Наем на апартамент - 6 съвета за бъдещи наемодатели

Имате апартамент, не живеете в него, но не искате да го продавате? Ще ви дадем полезни съвети при наем на апартамент на какво трябва да обърнете най-голямо внимание.

Такса за битови отпадъци

 

Как се изчислява данък сгради и такса смет зависи от това дали става въпрос за жилищен имот на физическо лице или нежилищен имот на юридическо лице. Такса смет за физически лица се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет. Размерът се налага пропорционално върху данъчната оценка на имотите. При предприятията тя се определя по няколко начина: според количеството на битовите отпадъци, чрез пряко договаряне или пропорционално в промили.

Общината може да събира таксата по 2 начина:

__check

фиксирана такса – заплаща се на човек и година

 

__check

количествено събиране – според обема на произведените отпадъци за дадено време

 

Какво определя горният закон за местните данъци и местната такса за битови отпадъци? По-конкретно критериите, по които се определя ставката на такса смет

Нормата може да се определи за един литър, кубичен дециметър или един килограм битови отпадъци или дребни строителни отпадъци. Тогава общината е длъжна да информира жителите за размера на таксата.

 

маса със зеленчуци

 

Такси за битови отпадъци в различните градове

 

Всяка година общините в България определят размера на данък сгради и такса смет, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и съгласно предвидения план-сметка, включващ разходите за тази дейност.

Например за 2022 г. в гр. София такса смет за жилищни имоти е 1,6 промила от данъчната оценка, а за сгради в гр. Варна - 2 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 

кош за боклук на улица

 

Кога не се плаща такса смет

 

Инатересувате се как да се освободите от такса смет или как да платите по-малко? Всяка общината може да намали или дори да отмени тази такса. Условията, при които може да направи това, са различни, но ето и случаите, когато не е необходимо да се плаща.

Едно лице може да бъде се освободи от заплащане на таксата, ако:

__check

е физическо или юридическо лице и декларира, че не използва имота през годината, като подаде декларация за освобождаване от такса смет по образец до 31 декември на предходната година

__check

е лице с намалена работоспособност между 70% и 100%, като подаде декларация по образец до 31 декември на предходната година, както и копие на докумнт, доказващ намалената работоспособност

__check

имотът служи за моилетвен дом, храм, манастир, в който се извършва благослужителни служби

 

__check

общината не предоставя служби за сметосъбиране и няма разходи в тази връзка

 

Ако разполагате с имот, който няма да се ползва през цялата година, имате възможност да ползвате облекчение. За целта е необходимо да бъде подадена декларация по образец в рамките на предходната година и така.

Възможно е да спестите, ако заплатите до определен по-ранен период. Например жителите на Столична община могат да заплатят 5% по-малко такса смет, ако го направят до 30 април.

Условията за освобождаване от плащане на тези такси се дефинирани от всяка община.

__bulb
Как да пестим електроенергия при покачване на цените? Тези съвети ще ви помогнат

И вие се чудите как да пестим електроенергия в дома си? Има няколко начина, които ще ви помогнат да намалите разходите. Опитайте ги възможно най-скоро.