Условия за ползване

Тези условия за ползване (наричани по-долу „УП“) на KUPLIO.bg регулират условията за ползване на ваучерите и кодовете за отстъпки, публикувани в онлайн портала www.kuplio.bg , управляван от KUPLIO s.r.o., L. Fullu 9A, 841 05 Bratislava, ЕИК: 52 966 852 , регистриран в Търговския регистър на Районен съд Братислава I, раздел: Sro, док. номер 144476/B (наричан по-долу „Оператор").


I. Термини и дефиниции

 1. Рекламодатели са онлайн магазини или фирми, които рекламират своите услуги / продукти чрез Портала и ги публикуват в Портала под формата Ваучери с отстъпки или други бонуси за Потребителите.

 2. Потребител е всеки посетител на Портала, който използва Ваучери.

 3. Портал е уеб сайтът с домейн URL: http://www.kuplio.bg , в който Рекламодателите публикуват ваучерите си чрез Оператора.

 4. Ваучерът съдържа код за отстъпка или друг бонус. Публикуван в Портала, той дава право на Потребителя да приложи отстъпка при пазаруване в интернет, при доставка или лично в магазините, в съответствие с условията на Ваучера.

 5. Потребителят, който се регистрира в Портала или използва Ваучера без регистрация в Портала, декларира изрично приемането на тези Условия за ползване и тяхната сила на договорни отношения между него и Оператора.

II. Портал KUPLIO.bg

 1. В Портала се публикуват актуални промоционални оферти от Рекламодатели, въз основа на които всеки Потребител може да осребри публикуваните ваучери и да ги използва при Рекламодателя.

 2. Ваучерите могат да бъдат използвани чрез пренасочване към уеб сайта или онлайн магазина на Рекламодателя, чрез принтиране и използване на Ваучера лично във физически магазин или чрез възползване от друга отстъпка или бонус, съгласно условията, посочени във Ваучера.

 3. Операторът не влиза в договорни отношения с Потребителя. Потребителят има право да се възползва от всички права и превилегии, посочени във Ваучера, само при Рекламодателя. Тези права и задължения се регулират от условията на съответния Рекламодател.

III. Условия за ползване

 1. Потребителят има право да използва Ваучерите, публикувани в Портала, без да се регистрира.

 2. При регистрация, която е доброволна, Потребителят посочва следните данни: име и фамилия, пол, възраст, населено място, пощенски код, имейл адрес и може да попълни въпросник, свързан с неговите интереси и предпочитания. Регистрацията е анонимна и Операторът ще използва тези данни само с цел насочване на Ваучери към Потребителя според неговите предпочитания и интереси. Операторът има право да използва тези данни и с цел изпращане на рекламни и маркетингови съобщения на имейл адреса на Потребителя или да препрати тези данни на трети лица за тази цел. Обработката на тези данни се извършва на основание съгласие на Потребителя.

 3. Регистрираният Потребител е длъжен да пази информацията си за достъп в тайна и да осигури сигурно влизане в потребителския си профил. Операторът не предоставя данните за регистрация на Потребителя на трети страни, освен в случаите, когато Операторът ще бъде принуден да го направи въз основа на съответния с приложимия закон или съдебно решение.

 4. Потребителят е отговорен за всички действия, които се извършват чрез неговия потребителски профил.

 5. Потребителят приема, че Операторът понякога записва малки файлове, така наречените бисквитки, на устройството на Потребителя, за да гарантира, че Порталът работи правилно. Файловете с бисквитки са малки текстови файлове, които Порталът записва на компютъра на Потребителя, когато разглежда Портала. Благодарение на това Порталът може да съхранява информацията за стъпките и предпочитанията на Потребителя за ограничено време, така че Потребителят не трябва да ги предоставя отново при следващото посещение. Потребителят може да контролира и / или да изтрива файловете с бисквитки и / или да деактивира запазването им по свое усмототрение.

IV. Ваучери

 1. Потребителят може да използва Ваучерите, публикувани в Портала, в съответния уеб сайт на Рекламодателя с цел пазаруване или използването на отстъпката, посочена във Ваучера, или може да ги разпечата и да ги използва лично във физически магазин на Рекламодателя. Условията за ползване са посочени във Ваучера.

 2. Ваучерите могат да съдържат отстъпки, промоции, специални оферти, разпродажби или други бонуси с цел подпомагане продажбите на стоки или услуги на Рекламодателя.

 3. Стоките и / или услугите, посочени във Ваучера, не се предоставят от Портала или Оператора. Рекламодателят носи отговорност за съдържанието на Ваучерите.

 4. Информацията, посочена във Ваучера, може да се различава от реалната оферта на Рекламодателя. Операторът не носи отговорност за съдържанието или коректността на Ваучерите. Потребителят не може да предявява претенции към Оператора. Операторът предоставя информация за актуални специални оферти и отстъпки чрез Ваучерите, но Рекламодателите носят отговорност за съдържанието.

V. Задължения на Оператора

 1. Операторът си запазва правото да откаже, ограничи, преустанови или отмени валидността на Ваучера по всяко време, включително съответните кодове, както и частично или изцяло да ограничи достъпа до Портала дори без предварително уведомление.

 2. Операторът не гарантира достъпноста до Портала или до Ваучерите от всички географски местоположения и райони, нито гарантира валидността във времето или достъпа до услугите на Портала поради повреда.

 3. Независимо от останалите разпоредни на тези УП, Операторът при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е било специални, косвени, последващи или случайни щети или загуби на продажби, загуби на печалби, пропуснати ползи или доходи на Потребителя или други подобни косвени загуби, които Потребителят може да претърпи при използване на Портала или използване на Ваучер, при условие че такава вреда не е причинена от умишлено действие от страна на Оператора.

VI. Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят е наясно и се съгласява, че ще използва услугите на Портала в съответствие с общите, задължителни правни разпоредби, както и тези ОУ. По-специлано Потребителят се ангажира да не злоупотребява с Ваучерите по никакъв начин, по-точно Потребителят няма да ги препраща с цел финансова печалба, да ги променя, нито да прави бизнес с тях по какъвто и да е начин, с изключение на случаите, разрешени от Рекламодателя, Оператора или Портала или като това е в резултат от самия Ваучер.

 2. Без предварителното писмено съгласие на Оператора е забранено автоматизираното придобиване на Ваучери или друго съдържание на Портала или създаването на копия или други репродукции, събиране, обработка или въвеждане в бази данни по какъвто и да е начин.

 3. Потребителят се задължава да се въздържа от злоупотреба с Портала и се задължава да използва Ваучерите само в съответствие с посочената им цел.

VII. Заключителни разпоредби

 1. Тези Условия за ползване влизат в сила от 01.02.2021.

 2. Потребителят няма право да предоставя каквито и да било права и задължения, произтичащи от тези ОУ или предоставени в резултат на регистрацията в Портала или на която и да е част от тях, на трети страни без предварителното писмено съгласие на Оператора.

 3. Операторът си запазва правото да променя и допълва тези УП.

В Братислава 01.02.2021


KUPLIO s.r.o.

Хенрих Лауко, изпълнителен директор